نمایشگاه کامتکس ۲۰۱۲

با توجه به اهمیت صنعت مخابرات و ارتباطات در دنیای امروز و همچنین نقش ویژه نمایشگاه های تخصصی در تبادل اطلاعات، آشنایی با تکنولوژی های نوین و معرفی توان مهندسی شرکتهای ایرانی در این صنعت ، برگزاری نمایشگاه تخصصی مخابرات، اطلاع رسانی و صنایع وابسته از سال ۱۳۸۸ در تقویم شرکت نمایشگا ه های بین المللی استان اصفهان قرار گرفت.

برگزاری سومین نمایشگاه مخابرات، اطلاع رسانی و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۱ نیز به شرکت آرمان پژوهان داناک از زمره موسسات علمی – فرهنگی فعال در این زمینه تخصصی سپرده شده است.

اهم اهداف این نمایشگاه عبارتند از:

 • ارتقاء دانش ICTو تبادل اطلاعات روز در رابطه با موضوع نمایشگاه
 • ارایه و معرفی تکنولوژی های جدید
 • ارایه دستاوردها و پیشرفت های متخصصان ایرانی در این زمینه
 • ارتقاء سطح مبادلات تجاری شرکت کنندگان در نمایشگاه با معرفی آنها به متخصصین
 • ایجاد جو مساعد در جهت ارتباط مستقیم تولیدکنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مخابراتی و اطلاع رسانی با مشتریانبا توجه به اهمیت صنعت مخابرات و ارتباطات در دنیای امروز و همچنین نقش ویژه نمایشگاه های تخصصی در تبادل اطلاعات، آشنایی با تکنولوژی های نوین و معرفی توان مهندسی شرکتهای ایرانی در این صنعت ، برگزاری نمایشگاه تخصصی مخابرات، اطلاع رسانی و صنایع وابسته از سال ۱۳۸۸ در تقویم شرکت نمایشگا ه های بین المللی استان اصفهان قرار گرفت.

  برگزاری سومین نمایشگاه مخابرات، اطلاع رسانی و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۱ نیز به شرکت آرمان پژوهان داناک از زمره موسسات علمی – فرهنگی فعال در این زمینه تخصصی سپرده شده است.

  اهم اهداف این نمایشگاه عبارتند از:

  • ارتقاء دانش ICTو تبادل اطلاعات روز در رابطه با موضوع نمایشگاه
  • ارایه و معرفی تکنولوژی های جدید
  • ارایه دستاوردها و پیشرفت های متخصصان ایرانی در این زمینه
  • ارتقاء سطح مبادلات تجاری شرکت کنندگان در نمایشگاه با معرفی آنها به متخصصین
  • ایجاد جو مساعد در جهت ارتباط مستقیم تولیدکنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مخابراتی و اطلاع رسانی با مشتریان