زیور آلات

پویه نما – شهرداری اصفهان

سامانه پويه نما جهت رديابي خودروهاي واحد خدمات شهري شهرداري اصفهان در حال استفاده است

پژوهشیار – علوم پزشکی بوشهر

اين پروژه داراي ماژولهاي پايه سامانه پژوهشيار مي باشد